مهم ترین ملاک انتخاب دختران برجسته از نظر شما:
(19.34%) 378
کسب رتبه های علمی, ورزشی, هنری و... در پنج سال گذشته
(19.44%) 380
پوشش اجتماعی, آراستگی و حجاب
(27.43%) 536
متانت, وقار و برخورد اجتماعی وزین
(33.72%) 659
خانه داری, روابط پایدار خانوادگی و قدرت مدیریت روابط
(0.051%) 1
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 1954