مهم ترین ملاک انتخاب دختران برجسته از نظر شما:
(19.29%) 378
کسب رتبه های علمی, ورزشی, هنری و... در پنج سال گذشته
(19.39%) 380
پوشش اجتماعی, آراستگی و حجاب
(27.46%) 538
متانت, وقار و برخورد اجتماعی وزین
(33.69%) 660
خانه داری, روابط پایدار خانوادگی و قدرت مدیریت روابط
(0.153%) 3
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 1959